Pravidla

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

 

 

Pravidlo I:  Počet hráčů a počet minitýmů

Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom „minihřišti“ nebo souběžně na dvou „minihřištích“. V ZoU může být uvedeno max. 16 hráčů. V případě nedostatku hráčů je možnost po dohodě se soupeřem zapůjčení hráče soupeře. Tento hráč bude v ZoU označen písmenem „H“.

Klesne-li počet hráčů pod 4+1, rozhodčí utkání ukončí.

 

Pravidlo II: Hrací plocha

„Minihřiště“ je rozměru 25 x 40 metrů s vytyčením na půlce velkého hřiště.

„Minihřiště“ je vymezeno postranními čarami velkého hřiště, čarami jiné barvy nebo pomocí nízkých met barevně odlišných v místech vymezující PÚ a půlku hřiště. Mety jsou rozmístěny s rozestupem do 4 metrů, aby hráčům dostatečně ukazovaly, kde je hranice hřiště.

Pokutové území: je vymezeno pomyslnou čarou ve vzdálenosti 5,5 metrů od brankových čar „minihřiště“ přes celou šířku „minihřiště“ a na postranních čárách barevně odlišenými metami či praporky ve vzdálenosti 0,75 – 1 metr od čáry „minihřiště“. K vymezení lze využít prodlouženou čáru brankového území velkého hřiště.

 

Pravidlo III. Hrací doba

Doba hry je 2 x 25 minut, s 10ti minutovou přestávkou. Pokud se trenéři dohodnou, že ani jeden tým nebude odcházet na přestávku do šaten, pak je možná i dohoda na kratším trvání přestávky, minimálně však 5 minut.

 

Pravidlo IV: Míč

Hraje se s míči o velikosti č. 4.

 

Pravidlo V: Zakázaná hra

Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

  1. Pokud je zahrána “malá domů“, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou „malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
  2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
  3. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče do rukou dát míč do 6 vteřin na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si rozhodčí míč a podá jej druhému týmu na půlku hřiště. Míč musí být podán volnému hráči, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody.
  4. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
  5. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 minuty, či do konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč.

 

Pravidlo VI: Standardní situace

Vhazování se provádí podle ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

To, zda je míč v autu, je rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává rozhodčí pokračovat ve hře. Nejbližší bránící hráč má být dva metry od vhazujícího hráče.

Kop z rohu: Platí ustanovení pravilda 17 Pravidel fotbalu.

Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 16 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 3 metry od brankové čáry. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ.

Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině, viz pravidlo VIII. bod 4. 

Volný kop: Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa přestupku.

Pokutový kop: Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

Pokutový kop je nařízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 7 metrů. Při pokutovém kopu je v brance hráč, který byl v momentě přestupku na postu brankáře.

 

Pravidlo VII: Rozhodčí

  1. Rozhodčí není delegován svazem. Každý oddíl musí mít svého „týmového rozhodčího“. Týmový rozhodčí musí znát tato pravidla, za což odpovídá pořádající oddíl. Utkání mohou řídit osoby starší 15 let. Za vyplnění a odeslání ZoU je zodpovědný domácí tým. Pokud dojde v řízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, že by ji nezletilý rozhodčí nezvládl, např. rozepře rodičů, trenérů, hráčů apod., řeší nastalý problém funkcionáři domácího oddílu. Hraje se bez AR.
  2. ZoU se vyplňuje stejným způsobem jako ZoU z ostatních utkání, včetně jmen střelců branek. Musí být uvedeno jméno rozhodčího včetně data narození, rozhodčí musí ZoU podepsat. ZoU může být zaslán řídícímu orgánu i elektronickou poštou.
  3. Všichni hráči musí být registrováni a musí být členy FAČR. RP hráčů předloží vedoucí družstva před utkáním ke kontrole. Pokud RP hráče nebude předložen, nemůže hráč do utkání nastoupit.