Pravidla

Pravidla soutěže MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (4+1)

 

 

Základní pravidla a organizační ustanovení hry
Hráči: 4+1:4+1
Hřiště: 24-27 m × 35-38 m
Branky: 2 × 5 m (opatřené sítěmi)
Čas: 4 × 15 minut (3-5 minut přestávka)
Míč: č. 3
„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný
spoluhráčem.
Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól
může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí.
Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí
vyhodit míč rukou, první přihrávka v PÚ je volná.
Střídání hráčů opakované bez přerušení hry
Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku
do souboje ve skrumáži „na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči.
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech

Základní pravidla a organizační ustanovení hry

Hráči:       4+1:4+1

Hřiště:      24-27 m × 35-38 m

Branky:    2 × 5 m (opatřené sítěmi)

Čas:          4 × 15 minut (3-5 minut přestávka)

Míč:           č. 3

„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem.

Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí.

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první přihrávka v PÚ je volná.

Střídání hráčů opakované bez přerušení hry

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči.

Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech

 

Pravidlo I:  Počet hráčů a počet minitýmů

1. Dle rozpisu soutěže se hraje se 4 hráči v poli a brankářem, buď na jednom „minihřišti“, nebo souběžně na dvou „minihřištích“. Tým, který nemůže přijet na utkání s dostatečným minimálním počtem hráčů (5 - 1 hřiště, 10 - 2 hřiště) může přesto utkání hrát na více „minihřištích“, pokud je možnost zapůjčení hráče soupeře. To je třeba domluvit se soupeřem, viz níže. Pokud jsou 2 „minihřiště“, pak se minitýmy přesunují po jednotlivých čtvrtinách tak, aby se soupeřící minitýmy prostřídaly. Prostřídání minitýmů není třeba, pokud se trenéři dohodnou. Rozhodčí tuto dohodu musí akceptovat.

2. Klesne-li počet hráčů týmu na 4 hráče (3+1), na jednom či obou „minihřištích“, lze v utkání pokračovat s menším počtem hráčů. Pro vyrovnání sil a zachování standardních podmínek je možné si zapůjčit hráče soupeře (max. 1 při hře na jedné hrací ploše a 2 při hře na dvou hracích plochách). Pokud by klesl počet na 3 hráče (2+1) a nebude možná domluva doplnění na počet 4 hráčů, bude hra na hřišti, kde počet hráčů klesl pod 4 ukončena, nechtějí-li trenéři a děti obou minitýmů v takovém počtu hrát. Zapůjčení nemusí být uvedeno v poznámce zápisu o utkání.

3. Hráč může být dočasně vyloučen na 2 min., či do konce čtvrtiny dle míry provinění. Jeho místo smí zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Pokud by vyloučením klesl počet hráčů pod předepsaný stav, je možné hrát dočasně o jednoho hráče méně. Klesne-li v důsledku vyloučení počet hráčů na 3, postupuje se podle bodu 2 (možnost půjčení hráče soupeřova mužstva). Pokud toto řešení není soupeřem akceptováno a počet hráčů na hřišti klesne na 3 a trenéři se nedomluví na odpuštění trestu, hra na daném minihřišti bude ukončena s kontumačním výsledkem 3:0.

 

Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění „minihřišť“, rotace minitýmů

1. „Minihřiště“ jsou rozměru 24-27 m × 35-38 m (viz obrázek níže). „Minihřiště“ je vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme s rozestupem cca 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly hranici hřiště. Posunuté mety jsou průběžně opravovány určenými osobami, kromě hráčů.

2. PÚ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových čar „minihřišť“, přes celou šířku „minihřiště“ a těsně za postranními čárami, barevně odlišenými metami, nebo i praporky ve vzdálenosti 0,5-1 m od čáry „minihřiště“. PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o rozměru 5,5 × 16 m.

3. „Minihřiště“ jsou rozmístěna na ploše velkého hřiště. Je vhodné využít stálých čar hrací plochy velkého hřiště v rozích, ale „minihřiště“ nesmí zasahovat až ke konstrukci stacionárních branek! V případě, že je tyč stacionární velké branky blíže než 1 metr od čáry minihřiště, musí být zajištěna „vyměkčením“ proti nárazu alespoň do výše 1,5 m.

4. Paralelní „minihřiště“ musí od sebe být vzdálena minimálně 1 m. Utkání probíhá na „minihřištích“ současně, týmy se na nich střídají po ukončení čtvrtin. Prostřídání minitýmů není nutné, pokud se tak trenéři dohodnou. Technická zóna a zóna pro střídání může být za brankami „minihřišť“ i po stranách, včetně umístění mezi „minihřišti“.

 

 

 

Pravidlo III: Velikost a počet branek

1. Branky jsou v rozměru 2 m × 5 m, opatřené sítěmi. Není nezbytně nutné mít stejně vypadající branky na obou „minihřištích“.

2. Branky je potřeba zajistit proti samovolnému převrácení.

3. Na brankách je nepřípustná reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, sázkové společnosti a erotiku a jiná nevhodná propagace (násilí, rasismus, apod.).

 

Pravidlo IV. Hrací doba

Čas hry je 4 × 15 minut. S 3-5minutovou přestávkou bez odchodu do kabin. Pokud je dostatek střídajících hráčů (alespoň jeden na každé minihřiště), mohou se trenéři dohodnout na prodloužení hry v poslední čtvrtině až na 20 minut, pokud se to nekříží s rozpisem dalšího utkání na hřišti.

 

Pravidlo V: Míč

V kategoriích U6-U9 se hraje s míči o velikosti č. 3, hmotnost: 250-310 g, obvod: 57-62 cm.

 

Pravidlo VI.: Pozdrav před a po utkání

Po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si podají, nebo si plácnou všichni hráči).

 

Pravidlo VII: Střídání hráčů

1. Střídání je opakované a lze je provádět v přerušené hře i nepřerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny, a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že je vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hra je přerušena (pokud neuplatní výhodu ve hře) a je dostřídáno. Hra naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ. V utkání hraném souběžně na více „minihřištích“ je střídáním možné hráče posunout na jiné „minihřiště“.

 

Pravidlo VIII: Zakázaná hra

Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

1. Pokud je zahrána „malá domů“, brankář ji smí chytit rukama. Míč vhozený rukama autovým vhazováním nesmí brankář chytit do ruky, ale smí si jej rukama sklepnout na zem v pokutovém území. Rozhodčí by měl tento moment posuzovat velmi s nadhledem a netrestat brankáře za to, když si míč srazí rukama někde v oblasti hranice PÚ.

2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v pokutovém území.

3. Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.

4. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).

5. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou z ruky otálí, rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí.

6. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 min., či do konce čtvrtiny dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč. Pokud by vyloučením klesl počet hráčů pod předepsaný stav, je možné přesunout hráče z druhého „minihřiště“, nebo hrát dočasně o jednoho hráče méně. Pokud je provinění na konci čtvrtiny, přenáší se dvouminutový trest do začátku další čtvrtiny.

Vysvětlení: Pokud by se jednalo o vyloučení do konce čtvrtiny pro velmi hrubé porušení pravidel, nebyl by další hráč do hry a šlo by o delší časový úsek, (déle než 5 min.) pak je možné si po domluvě půjčit hráče od soupeře, nebo zmenšit počet hráčů na obou stranách. Vyloučenému hráči a přestupku by měla být věnována pozornost o přestávce (osobní domluvou, ale i před kolektivem), neboť jde především o výchovu dětí.

 

Pravidlo IX: Standardní situace

1. Zahájení hry a los. Los volby strany se provádí na „minihřišti“.

2. Výkop. Při výkopu z poloviny hřiště jsou hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 3 m na vlastní polovině minihřiště.

3. Vhazování se provádí vhozením rukama, rozehráním nohou, nebo vyvedením míče do hřiště. Nejbližší bránící hráč smí být nejblíže 1 metr od vhazujícího či vyjíždějícího hráče. To, zda je míč v zámezí, je rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává rozhodčí pokračovat ve hře. 

Branka dosažená rozehrávajícím hráčem neplatí prvním či druhým dotykem, třetím již ano (jde o to umožnit hráčům, kteří vyjedou ze zámezí a jsou již tedy normálně ve hře, aby se v ní mohli chovat normálně).

Minimální činnost hráče pro uznání gólu je v následujícím odkazu: https://youtu.be/rozehrání autu

4. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu.

5. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn v PÚ v prostoru před brankou. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, až poté smí vběhnout do pokutovém území hráči soupeře. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině, viz p. VIII. bod 3. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Brankář může namísto kopu od branky s míčem také sám začít opakovaně hrát nohou, tzv. „vyvedení“, ale v tom případě smí být po prvním doteku nohou napadán v PÚ a nesmí brát míč znovu do ruky. Pokud hráč s rozehrávkou otálí a stále má míč v ruce, rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál (cca po 10 s). Tato nápověda by měla ale být prioritně na trenérech. Pokud hráč nereaguje a stále drží míč v ruce, může si jej rozhodčí vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého volného kopu na polovině. Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí na to, aby bránící hráči byli při kopu od branky vždy za pomyslnou čárou PÚ, která je přes celou šířku hřiště.

6. Volný kop. Všechny volné kopy na útočné polovině jsou přímé. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti). Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku.

7. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 7 m. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu.

 

Pravidlo X: Výstroj hráčů

Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.

Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresů, nebo se souhlasem rozhodčího alespoň stejnou barevnou kombinaci dresů. Čísla dresů při souběžně hraných utkáních týmů téhož oddílu mohou být stejná a hráči s jedním číslem se smí objevit na tomtéž „minihřišti“ v téže části hry.

 

Pravidlo XI: Výsledek utkání, rozhodčí

1. Rozhodčí nemusí být delegován FAČR ani jeho složkami. Utkání mohou řídit sami trenéři, nebo pravidel znalí oddíloví rozhodčí starší 13 let.(Ukazuje se, že pokud tomu tak je, tak i dospělí reagují mnohem klidněji a vstřícněji, navíc současní 13letí již prošli hrou na malých hřištích a znají tedy pravidla.)

2. V případě hry na více hřištích je hlavním rozhodčím, který dělá zápis o utkání, oddílový rozhodčí domácího oddílu a post druhého rozhodčího může zaujmout oddílový rozhodčí hostí. Oddíly se mohou dohodnout, že utkání na obou plochách budou řídit dva oddíloví rozhodčí z jednoho oddílu. Může dojít i k dohodě, že každý trenér rozhoduje svou polovinu hřiště.

3. Výsledky jednotlivých čtvrtin se sčítají, což tvoří celkové skóre utkání. Toto platí i v tom případě, že za každý minitým hrál nejvýše jeden hráč soupeře. Pokud bylo v jednom z minitýmů více hráčů soupeře, výsledky tohoto minitýmu se nezapočítávají. Celkový výsledek je dán součtem gólů na jednotlivých „minihřištích“.

Vysvětlení a doporučení pro dospělé:

Neevidování tabulek je především služba rozvoji dětí, kterou ovšem mohou kazit dospělí tím, že tabulky s výsledky na klubových či soukromých stránkách zveřejňují. Odvádějí tak pozornost od kvality právě k výsledku. Jednejte v zájmu dětí a veďte je zejména ke sledování kvality hry a radosti z ní, aby si vytvořili dlouhodobý vztah a chtěli hrát i za několik let. Neznamená to však, že nevedeme děti k touze vyhrát a hrát každý zápas co nejlépe.

4. Pokud dojde v řízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, že by ji nezletilý rozhodčí nezvládl (rozepře rodičů, trenérů, hráčů atd.), pomůže řešit nastalý problém vedoucí domácího oddílu.

5. Soupeř má právo žádat konfrontaci s registrační listinou hráčů klubu a musí mu být vyhověno. Pokud by nebylo vyhověno, utkání se hraje, ale do poznámky zápisu o utkání je to zapsáno.

 

Pravidlo XII: Nevhodné chování diváků či funkcionářů

1. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních

týmů následují tři kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům nevhodného chování.

    1.1. Vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, popřípadě požádá vedoucí či trenéry, aby s uklidněním situace pomohli.

    1.2. Vykáže aktéry z prostorů určených pro diváky u „minihřiště“. V případě, že je prostor pro diváky bezprostředně u čar „minihřiště“, vykáže           aktéry do vzdálených prostor a požádá pořadatele o zajištění požadavku. Vzdálené prostory jsou takové, odkud není možné ovlivňovat dění na       hřišti bezprostředně fyzickou přítomností či křikem.

2. Pokud ani toto nepomůže, ukončí utkání a vše uvede do zápisu o utkání.

3. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, mohou prostřednictvím rozhodčího uplatnit námitku do zápisu o utkání a dále se postupuje dle platného disciplinárního řádu.